Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Alife Athletics ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Alife Athletics en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

1) Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Alife Athletics-CrossFit Hasselt. Na het afsluiten van een contract of lidmaatschap voor eender welke van de diensten van Alife Athletics-CrossFit Hasselt ben u officieel lid (hierna genoemd «het lid») van Alife Athletics-CrossFit Hasselt.

1.2 Aangaande geschillen betreffende hogervermeld het lidmaatschap is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.

1.3 Alife Athletics-CrossFit Hasselt behoudt zich het recht om de inschrijving van een eventueel lid zonder meer te accepteren of te weigeren.

1.4 Deze voorwaarden gaan in vanaf 1 november 2018, indien een huidig lid deze voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht gaan.

2) Lidmaatschap

2.1 Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap loopt voor de afgesproken contractduur vanaf de contractdatum die op het lidmaatschap vermeld staat. Het lid kan ten alle tijden de loopduur van het contract terugvinden in de reservatie app (SportBit) of door een mail te sturen naar hello@alifeathletics.be

2.2 Het lidmaatschap/beurtenkaart is persoonsgebonden en kan niet zonder voorafgaande toestemming van Alife Athletics-CrossFit Hasselt aan derden doorgegeven worden.

2.3 Het is mogelijk een jaarcontract vroegtijdig stop te zetten via volgende formule; Verschil in maandprijs met maandelijks opzegbare formule x aantal maanden lid + een administratieve vergoeding van €25. De opzegtermijn in dit geval bedraagt 30 kalenderdagen.

2.4 Mits schriftelijk tegenbericht wordt het contract bij verloop automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd, indien het om een jaar contract gaat is de nieuwe opzegtermijn 30 kalenderdagen.

2.5 Alife Athletics-CrossFit Hasselt behoudt zich het recht om het lidmaatschap op te zeggen zonder enige schadevergoeding indien het lid de huisregels niet respecteert (document met oplijsting van de huisregels maakt deel uit van deze voorwaarden en zijn terug te vinden op de website, zie bijlage 1). Wanneer het lid de huisregels niet respecteert of op grond van deze algemene voorwaarden, kan het lid de toegang tot de club geweigerd of compleet ontzegd worden.

2.6 De maandelijks opzegbare formule wordt automatisch elke maand verlengd met 1 kalendermaand. Deze kan ten alle tijden opgezegd worden inachtneming een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

2.7 Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren via het correcte formulier op de website van Alife athletics-CrossFit Hasselt (https://www.alifeathletics.be/lidmaatschap-beeindigen/) te gebeuren met een minimum van 30 kalenderdagen voor ingang. Dit is van toepassing voor alle lidmaatschap formules.

3) Lidmaatschap kosten

3.1 Het lidgeld dient elke 1e van de maand via domiciliëring betaald te worden. In geval van niet-betaling, kan het contract zonder meer geannuleerd worden en wordt de toegang tot de box ontzegd. De leden hebben tevens de mogelijkheid de lidmaatschapkosten voor de volledige contractduur in één keer te betalen. In dit geval is de maandelijkse domiciliëring niet van toepassing en is er een korting mogelijk van 10%. Bij een beurtenkaart moet het verschuldigd bedrag in één keer worden betaald.

3.2 Wanneer het lidmaatschap ingaat voor het eerste van de maand wordt er voor de eerste maand een bedrag in rekening gehouden met het aantal resterende dagen die maand (pro rata).

3.3 Wanneer een domiciliëring niet uitgevoerd kan worden, dan behoudt Alife Athletics-CrossFit Hasselt zich het recht om bij elke vordering een bijkomend bedrag van 5,50 € administratiekosten aan te rekenen om het bedrag alsnog te incasseren. Daarnaast behoudt Alife Athletics-CrossFit Hasselt zich het recht om achterstallige betalingen en administratiekosten via domiciliëring te innen.

3.4 Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit hanbden gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid. Het lid wordt de toegang tot de box ontzegd en kan de diensten noch de apparatuur van de box in deze periode niet gebruiken.

3.5 Het lid kan in geen enkel geval de terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapkosten opeisen.

3.6 Alle tarieven zijn inclusief BTW. Alife Athletics-CrossFit Hasselt is te allen tijde gerechtigd om zijn prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het BTW-tarief.

3.8 Alife Athletics-CrossFit Hasselt is bevoegd gedurende de looptijd van het lidmaatschap (,met een maximum van één keer per kalenderjaar, de lidmaatschapkosten aan te passen op basis van de consumptieprijsindex. Indien Alife Athletics-CrossFit Hasselt het tarief met meer dan 10% verhoogt is het lid gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4) Aanmelding lessen

4.1 Het lid kan na het afsluiten van een lidmaatschap reserveren door middel van het gebruik van het reservatiesysteem (SportBit).

4.2 Om deel te nemen aan een training dient het lid zich ten alle tijden in te schrijven via het reservatiesysteem (SportBit). Reserveren kan vanaf 7 dagen op voorhand tot aanvang van de les.

4.3 Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt het lid op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats beschikbaar krijgt het lid automatisch een e-mail van Alife Athletics-Crossfit Hasselt op zijn opgegeven e-mailadres.

4.4 Annuleren van een les kan tot 240 minuten voor aanvang van de les. Bij laattijdige annulaties verliest het lid zijn credit. In geval van herhaaldelijk niet komen opdagen zonder verwittigen (No Show) kunnen de reservaties van het lid verwijdert worden in geval van een volgeboekte les.

5) Tijdelijke opzegging om vakantie, gezondheidsredenen, werk of andere lichamelijke klachten

5.1 In geval van vakantie is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen, en dit voor een periode van minimum 2 weken en maximaal 4 weken. Deze bevriezing dient schriftelijk via het correcte formulier op de website van Alife athletics-CrossFit Hasselt (https://www.alifeathletics.be/lidmaatschap-pauzeren/) te gebeuren met een minimum van 10 kalenderdagen voor ingang.

5.2 In geval van langdurige periode in het buitenland is het mogelijk om een lidmaatschap voor langere periode te bevriezen en mits schriftelijke goedkeuring van Alife Athletics-Crossfit Hasselt. Deze bevriezing dient schriftelijk via het correcte formulier op de website van Alife athletics-CrossFit Hasselt (https://www.alifeathletics.be/lidmaatschap-pauzeren/) te gebeuren met een minimum van 10 kalenderdagen voor ingang.

5.3 In geval van ziektes, blessures of letsels die langdurig herstel met zich meebrengen, kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden voor een langere periode, het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap omwille van deze redenen is enkel mogelijk op vertoon van een medisch attest ondertekend door een specialist of behandeld arts. Het tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap loopt tot de datum van genezing of herstel aangeduid door een behandelend arts. Daarna zal het lidmaatschap normaal doorlopen en het lid dient vanaf dat moment dus opnieuw aan de maandelijkse bijdrage te voldoen. Het stopzetten van het contract kan in geen enkel geval met terugwerkende kracht aangevraagd worden en de reeds aan Alife Athletics-CrossFit Hasselt betaalde bedragen kunnen niet terugbetaald worden.

5.4 De financiële verplichtingen van het lid worden gedurende de gehele periode van de tijdelijke stopzetting opgeheven. De verloopdatum van het contract wordt doorgetrokken op basis van de duur van de tijdelijke stopzetting.

6) Openingstijden

6.1 Alife Athletics-CrossFit Hasselt behoudt zich het recht om zijn box geheel of gedeeltelijk te sluiten op feestdagen, jaarlijkse sluiten en in geval van overmacht. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen.

6.2 Alife Athletics-CrossFit Hasselt behoudt zich het recht om de openingstijden van de box tijdelijk of definitief te wijzigen. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen.

6.3 Alife Athletics-CrossFit Hasselt is bevoegd om de box voor reparatie- en onderhoudswerken te sluiten. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen.

7) Bijkomende diensten

7.1 Alife Athletics-CrossFit Hasselt biedt ook bijkomende diensten aan zoals voedingsbegeleiding, personal training en opstellen van trainingsschema’s. Deze diensten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap.

8) Aansprakelijkheid

8.1 Alife Athletics-CrossFit Hasselt sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden of derden uit, met uitzondering van (i) de mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden voor opzet of grove schuld ten hoofde van Alife Athletics-CrossFit Hasselt en/of zijn team, evenals (ii) de mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van zijn leden ten gevolge van het handelen of nalaten van Alife Athletics-CrossFit Hasselt.

8.2 Elk lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen. Het is ten sterkste aan te raden een passende persoonlijke verzekering af te sluiten. Verzekeringen afgesloten in het verleden via Alife Athletics-CrossFit Hasselt blijven van toepassing.

8.3 Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch Alife Athletics-CrossFit, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club

9) Gedrag

9.1 Alife Athletics-CrossFit Hasselt behoudt zich het recht om op ieder moment leden wiens gedrag daar aanleiding toe geeft, de toegang tot de club te weigeren of te ontzeggen.

10) Gezondheidstoestand

10.1 Het lid verklaart in gezonde toestand te verkeren en aan geen enkel medisch kwaal te lijden dat zijn of haar gezondheid, veiligheid, integriteit en/of fysieke toestand kan schaden. In geval van twijfel kan een kinesist of sportarts uitsluitsel geven.

11) Privacy

11.1 Persoonlijke gegevens zullen exclusief gebruikt worden voor interene doeleinden en het optimaliseren van onze leden ervaring. Persoonlijke data zal niet doorgeven worden aan derden, in overeenkomst met de GDPR wetgeving. Persoonlijke data wordt veilig opgeslagen door Alife Athletics-CrossFit Hasselt of 1 van onze partner apps met wie we een data processing agreement hebben afgesloten. Alife Athletics-CrossFit Hasselt werknemers zullen deze data enkel gebruiken voor interne doeleinden.

11.2 Leden geven Alife Athletics-CrossFit Hasselt toestemming voor het gebruik van videobeelden of andere types opnames van groepen of individuen voor gebruik van promotiedoeleinden. Vanaf 1 November 2018 kunnen nieuwe leden hiervoor hun voorkeur doorgeven via SportBit. De bewakingscameras zijn enkel geplaatst voor security doeleinden en bewaren beelden voor 24 uur. Deze beelden worden enkel gebruikt in geval van vermoeden van criminele activiteit of voor verzekeringsdoeleinden. In dit geval kunnen deze beelden langer bewaard worden als bewijs.

11.3 Leden geven Alife Athletics-CrossFit Hasselt toestemming voor het gebruiken van fotografische beelden. Vanaf 1 November 2018 kunnen nieuwe leden hiervoor hun voorkeur doorgeven via SportBit

12) Slotbepaling

12.1 Tussen het lid en Alife Athletics-CrossFit Hasselt kunnen enkel en alleen schriftelijke overeenkomsten afgesloten worden, met uitzondering van de afwijkingen zoals in deze algemene voorwaarden bepaald.

12.2 Wanneer één van de hierboven genoemde bepalingen ongeldig of onwettig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen gelden.